FALSE

Dagiti datos: Iti maysa a pablaak idi Lunes, Mayo 16, dinakamat ti Mi Filipinas dagiti sumagmamano a libro maipanggep iti agpayso a napasamak, libro a pang-ubbing, ken libro a pang-iskwela a mangilanlanad kano iti pakaistoryaan a maymaysa a kankanunungan na weno one-sided.

Segun iti nasao a Faceboom page, inggagara kano dagitoy a libro ti saan da a panangiparang kadagiti “naindaklan” a kontribusyon ti diktador a ni Ferdinand Marcos Sr., kas kadagiti proyekto na iti imprastraktura, ken dagiti linteg a nangpadur-as kano iti biag dagiti Pilipino iti sidong ti administrasyon na.

Daytoy ket saan a pudno.

Numanpay adda dagiti libro a nangitalmeg iti pakaistoryan ni Ninoy Aquino ken ti pamilya na idi panawen ti Martial Law ken iti kalpasan ti pasamak idiay Edsa, kaadduan kadagiti nasao a libro ket mangiparparang kadagiti abuso iti panawen ti diktadura ni Marcos, a kaadwan ket saan a naibutaktak ken nailimed iti kapudotan ti Martial Law iti pagilyan.

Read the full story on The Baguio Chronicle.

Related Fact Check:

Fact Check: Books on Martial Law are biased against the Marcoses, promoting Ninoy Aquino as hero

The Baguio Chronicle is the fastest- growing news publication in Northern Luzon today. It was established on December 6, 2009 in Baguio City.

It is published by a partnership of like-minded individuals who formed the Baguio Chronicle Media Inc. It has its own printing plant and image-setting equipment.

thebaguiochronicle.com