FALSE

Ti kunkunada: Sakbay a natay ni Eli Soriano ket nagibalakad kano isuna a saan nga ibotos ti tattao ni Leni.

Maysa a bidyo manipud iti Facebook Page nga ‘SG Bantay Kasaysayan’ ti naiwaras nga addaan nailanad a paulo a “Bilin ni Bro Eli Soriano bago pumanaw tungkol kay Joma, mga kakampink nito at kung sino sino ang mga hindi dapat iboto ng sambayanang Pilipino….” (ti bilin ni Kabagis Eli Soriano maipanggep kenni Joma, dagiti kakampink na ken sinno-sinno dagiti saan a rumbeng nga ibotos ti umili a Pilipino) (https://fb.watch/d63uwtUyuR/)

Ranggo: ULBOD

Ti kinapudno: Awan ti naisawang a nagan ni Leni Robredo iti bidyo ni Eli Soriano. Nayon pay, impablaak ni Leni ti panagkandidato na iti kinapresidente iti Oktubre, mano a bulan ti napalabas idi pimmusay ni Eli Soriano iti bulan ti Pebrero. (https://www.rappler.com/…/leni-robredo-files…/https://newsinfo.inquirer.net/…/ang-dating-daans-bro…)

Linaon ti bidyo ni Eli Soriano a mangkunkuna a dagiti institusyon ti pagadalan, kas ti Unibersidad ti Pilipinas ken Polytechnic University of the Philippines, karan dagiti progresibo nga organisasyon kas dagiti mangbukbukel iti Makabayan Bloc Partylist ket kunektado iti CPP-NPA.

Read the full story on The Baguio Chronicle.

Related Fact-Check:

Fact Check: Eli Soriano discourages voting for Leni before he dies

The Baguio Chronicle is the fastest- growing news publication in Northern Luzon today. It was established on December 6, 2009 in Baguio City.

It is published by a partnership of like-minded individuals who formed the Baguio Chronicle Media Inc. It has its own printing plant and image-setting equipment.

thebaguiochronicle.com