FALSE

Maysa a pablaak ti iwarwaras iti online ti grupo para iti Facebook a a managan “Uniteam Supporters P10K Ayuda” a mangkunkuna nga adda kano maited a Sangapulo a Ribo a piso a kas insentibo kadagiti agoarehistro para iti National ID.

Daytoy ket awan kinaagpaysuanna.

Daytoy ket namin-ano a napaneknekan ti kinaawan agpayso na babaen dagiti nadumaduma nga istasyon kas iti ABS CBN, a mangibagbaga nga awan ti naideposito nga kastoy nga insentibo kadagiti Landbank accounts dagiti agparehistro nga umili.

Inlawag pay daytoy ti Philippine Identification System (PSA) iti pablaak na idi Mayo 27, i agbaga na nga awan ti insentibo weno supapakna kuwarta a maited kalpasan iti maikadwa a rehistrasyon. Ti naited kano nga ATM card ket awan ti karga na nga uray anya a gatad. Opsiyonal weno depende iti maysa a tao ti panagala na iti maysa a Landbank account para iti anyaman a transaksiyon bayat iti proseso ti National ID.

Santo nagballaag ti nangabak ti pagkaSenador a ni Alan Peter Cayetano maipanggep kadagiti peke a social media pages nga agpampammarang a social media accounts kano iti programa na a tulong pinansiyal na a Sampung Libong Pag-asa ken Sari-saring Pag-asa.

Read the full story on The Baguio Chronicle.

Related fact checks:

The Baguio Chronicle is the fastest- growing news publication in Northern Luzon today. It was established on December 6, 2009 in Baguio City.

It is published by a partnership of like-minded individuals who formed the Baguio Chronicle Media Inc. It has its own printing plant and image-setting equipment.

thebaguiochronicle.com